2015 - Polish Premier League

37098Polish Premier League ROUND ROBINRND 9_15 SEG 1_2AZS POLITE WroclawLATTERIA Rzepin
37100Polish Premier League ROUND ROBINRND 9_15 SEG 2_2AZS POLIT WroclawLATTERIA Rzepin
37103Polish Premier League ROUND ROBINRND 10_15 SEG 1_2RAL PoznanSIWIK HOLIDAY BT
37106Polish Premier League ROUND ROBINRND 10_15 SEG 2_2RAL PoznanSIWIK HOLIDAY BT
37109Polish Premier League ROUND ROBINRND 11_15 SEG 1_2AZS POLIT WroclawCONSUS Kalisz
37111Polish Premier League ROUND ROBINRND 11_15 SEG 2_2AZS POLIT WroclawCONSUS Kalisz
37112Polish Premier League ROUND ROBINRND 11_15 SEG 2_2AZS POLIT WroclawCONSUS Kalisz
37116Polish Premier League ROUND ROBINRND 12_15 SEG 1_2BRIDGE24.PLSIWIK HOLIDAY Mrag
37117Polish Premier League ROUND ROBINRND 12_15 SEG 1_2BRIDGE24.PLSIWIK HOLIDAY Mrag
37120Polish Premier League ROUND ROBINRND 12_15 SEG 2_2BRIDGE24.PLSIWIK HOLIDAY Mrag
37123Polish Premier League ROUND ROBINRND 13_15 SEG 1_2AZS POLITECHNIKA WrRAL Poznan
37126Polish Premier League ROUND ROBINRND 13_15 SEG 2_2AZS POLITECHNIKA WrRAL Poznan
37131Polish Premier League ROUND ROBINRND 14_15 SEG 1_2KONKRET ChelmnoRAL Poznan
37133Polish Premier League ROUND ROBINRND 14_15 SEG 2_2KONKRET ChelmnoRAL Poznan
37136Polish Premier League - ROUND ROBINRND 15_15 SEG 1_2AZS POLIT WroclawKONKRET Chelmno
37138Polish Premier League - ROUND ROBINRND 15_15 SEG 2_2AZS POLIT WroclawKONKRET Chelmno
37513Polish Premier League Play-offSEGMENT 1_6AZS PWRKONKRET
37520Polish Premier League Play-offSEGMENT 2_6AZS PWRKONKRET
37524Polish Premier League Play-offSEGMENT 3_6AZS PWRKONKRET
37526Polish Premier League Play-offSEGMENT 4_6AZS PWRKONKRET
37534Polish Premier League Play-offSEGMENT 5_6AZS PWRKONKRET
37661Polish Premier League - play-offSEGMENT 1_6CONNECTOR PoznanCONSUS Kalisz
37665Polish Premier League - play-offSEGMENT 2_6CONNECTOR PoznanCONSUS Kalisz
37671Polish Premier League - play-offSEGMENT 3_6CONNECTOR PoznanCONSUS Kalisz
37683Polish Premier League - play-offSEGMENT 4_6CONNECTOR PoznanCONSUS Kalisz
37692Polish Premier League - play-offSEGMENT 5_6CONNECTOR PoznanCONSUS Kalisz
37700Polish Premier League - play-offSEGMENT 6_6CONNECTOR PoznanCONSUS Kalisz
39532Polish Premier League play-offSEGMENT 1_6CONSUS KaliszRAL Poznan
39533Polish Premier League play-offSEGMENT 2_6CONSUS KaliszRAL Poznan
39534Polish Premier League play-offSEGMENT 3_6CONSUS KaliszRAL Poznan
39535Polish Premier League play-offSEGMENT 4_6CONSUS KaliszRAL Poznan
39554Polish Premier League - semifinal BSEGMENT 1_6CONNECTOR PoznanKONKRET Chelmno
39557Polish Premier League - semifinal ASEGMENT 1_6AZS PWr WroclawRAL Poznan
39559Polish Premier League - semifinal BSEGMENT 2_6CONNECTOR PoznanKONKRET Chelmno
39560Polish Premier League - semifinal ASEGMENT 2_6AZS PWr WroclawRAL Poznan
39561Polish Premier League - semifinal ASEGMENT 3_6AZS PWr WroclawRAL Poznan
39563Polish Premier League - semifinal BSEGMENT 3_6CONNECTOR PoznanKONKRET Chelmno
39564Polish Premier League - semifinal BSEGMENT 4_6CONNECTOR PoznanKONKRET Chelmno
39565Polish Premier League - semifinalSEGMENT 4_6AZS PWr WroclawRAL Poznan
39571Polish Premier League - semifinal ASEGMENT 5_6AZS PWr WroclawRAL Poznan
39572Polish Premier League - semifinal BSEGMENT 5_6CONNECTOR PoznanKONKRET Chelmno
39573Polish Premier League - semifinal ASEGMENT 6_6AZS PWr WroclawRAL Poznan
39574Polish Premier League - semifinal BSEGMENT 6_6CONNECTOR PoznanKONKRET Chelmno
39577Polish Premier League FinalSEGMENT 1_8CONNECTOR PoznanAZS PWr Wroclaw
39580Polish Premier League FinalSEGMENT 2_8CONNECTOR PoznanAZS PWr Wroclaw
39582Polish Premier League FinalSEGMENT 3_8CONNECTORAZS PWr Wroclaw
39583Polish Premier League FinalSEGMENT 4_8CONNECTORAZS PWr Wroclaw
39589Polish Premier League FINALSEGMENT 5_8CONNECTOR PoznanAZS PWr Wroclaw
39595Polish Premier League FINALSEGMENT 6_8CONNECTOR PoznanAZS PWr Wroclaw
39600Polish Premier League FINALSEGMENT 7_8CONNECTOR PoznanAZS PWr Wroclaw
39603Polish Premier League FINALSEGMENT 8_8CONNECTOR PoznanAZS PWr Wroclaw